Klauzula informacyjna Audytorium 17

Klauzula informacyjna:

 1. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy. Bez podania danych nie może Pan/ Pani wziąć udziału w procesie rekrutacji.
 2. Może Pan/ Pani wyrazić zgodę np. poprzez zamieszczenie zdjęcia w CV lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia, aby Pan/ Pani dane osobowe były przetwarzane także:
 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w zakresie adresu email lub telefonu kontaktowego ( 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia)
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

 

Jeżeli w Pana/ Pani CV będzie zawierać:

 • zdjęcie uznajemy, że wyraził/a Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie danych w postaci wizerunku
 • dopisek „inne rekrutacje w przyszłości” uznajemy, że wyraził/a Pan/ Pani zgodę na przetwarzanie danych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji

 1. Dane osobowe w zakresie wymienionym w Kodeksie Pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: Art. 22 §1 kodeksu pracy w zw. z Art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 2. Jednocześnie informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Grupa Radiowa Audytorium Sp. z o.o. (dalej: „administrator”).

Dane kontaktowe:
ul. Modzelewskiego 59, 02-679 Warszawa,
lub

sekretariat@audytorium17.pl

 1. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód o których mowa w pkt. 2, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób:
 • kontakt osobisty z działem kadr pod adresem podanym w danych kontaktowych administratora;
 • kontakt telefoniczny lub e-mail jeżeli zgoda na przetwarzanie tych danych została udzielona.
 1. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w punkcie 2 jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).
 2. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji otrzymane zarówno na podstawie Kodeksu Pracy jak i na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres 90 dni. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie którejkolwiek danej pozyskanej na podstawie zgody, dane te zostaną niezwłocznie usunięte jeżeli będzie to technicznie możliwe.
 3. Przewidywane kategorie odbiorców danych: firmy współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzenia czynności rekrutacji.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Informujemy, także że Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Pin It on Pinterest

Share This